#run2rivers #2rivers2024
9 november 2016

Reglement Deelname Two Rivers Marathon

Artikel 1
De Two Rivers Marathon wordt georganiseerd door Stichting Two Rivers Marathon.

Artikel 2
– vervallen

Artikel 3
– Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.
– Het wedstrijdreglement van de International Association of Athletics Federations  (IAAF) is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in het wedstrijdreglement van de Atletiekunie of in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.

Artikel 4
– De Deelnemer dient zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze.
– Hij moet als Deelnemer herkenbaar zijn.

Artikel 5
De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.

Artikel 6
De Deelnemer dient de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

Artikel 7
De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 8
Het meenemen van (huis)dieren en voorwerpen zoals kinderwagens, spandoeken, enzovoort is niet toegestaan.

Artikel 9
Van de Deelnemer wordt verwacht dat zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat; tevens is wildplassen verboden.

Artikel 10
Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.

Artikel 11
– De feitelijke toewijzing van een startvak aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator.
– De Deelnemer is verplicht om minimaal vijf minuten voor de start in de desbetreffende startvakken aanwezig te zijn.

Artikel 12
– De Deelnemer ontvangt van de Organisator een startnummer waarop het hem toegekende deelnamenummer is vermeld.
– De Deelnemer dient het startnummer op zowel zijn borst als rug te bevestigen.
– Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar is.
– Het mag niet worden afgesneden of gevouwen.
– Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die hem zijn versterkt door de Organisator.
– Bij niet opvolgen kan tot diskwalificatie worden overgegaan.

Artikel 13
De Deelnemer is verplicht het medisch paspoort op de achterzijde van het startnummer in te vullen.

Artikel 14
De Organisator neemt de startnummers in van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.

Artikel 15
Na vertrek van de laatste startgroep is het voor te laatkomers niet mogelijk om van start te gaan. Dit omdat het parcours zo snel mogelijk na de passage van de laatste lopers weer moet worden vrijgegeven voor het reguliere verkeer.

Artikel 16
Bij deelname gelden de volgende limieten:
– Two Rivers Marathon, 42,2 km: 5 uur
– Two Rivers DUO Marathon, 2 x 21,1 km: 2,5 uur individueel
– Two Rivers Run Bike Run Marathon, 42,2 km: 5 uur

Artikel 17
De tijdregistratie vindt plaats middels electronische chiptiming. De eindtijd komt als volgt tot stand:

– Individuele deelname: de netto tijd tussen overschrijden start en finish.
– DUO: de netto tijd van loper 1 vanaf start tot passeren 21,1 km punt + netto tijd van loper 2 vanaf finish loper 1 bij 21,1 km tot passeren finish door loper 2.
– Run-Bike-Run: de netto tijd tussen start eerste teamlid tot eerste finish van door willekeurig welk lid van het team.

Artikel 18
De finish van de Two Rivers Marathon sluit om 15:00 uur. Dit betekent dat de Deelnemer het 21 km punt om 12:30 uur  c.q. het 32 km punt om 13:45 uur  moet hebben bereikt.

Artikel 19
– Iedere deelnemer die later bovengenoemde kilometerpunten passeert, zal onherroepelijk uit de wedstrijd/trimloop genomen worden.
– De organisatie zal voor vervoer van de uit de loop genomen Deelnemers naar de finish zorg dragen.

Artikel 20
Elke Deelnemer aan de DUO marathon heeft recht op vervoer per bus tussen de start/finish en het halve marathon punt tijdens de loop.

Artikel 21
– vervallen

Artikel 22
– Iedere deelnemer kan zijn kleding afgeven op een locatie vlak bij start en finish;
– De organisatie draagt geen verantwoording voor het eventuele zoekraken van kledingtassen.

Artikel 23
– De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers.
– Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. De Deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodatie niet door de Organisator bewaakt wordt.

Artikel 24
Het volgen van de wedstrijd en trimloop in auto’s, op motoren of (brom)fietsen is uitsluitend mogelijk wanneer men in het bezit is van een ontheffingsvignet van de organisatie.

Artikel 25
De deelnemers aan de begeleidingskaravaan dienen een volledige verzekering afgesloten te hebben.

Artikel 26
– De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan deelnemers of aan in de begeleidings- en reclamekaravaan meerijdende personen en voertuigen.
– Dit geldt ook voor vermissing van goederen van deelnemers en begeleiders.

Artikel 27
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.